ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Incassobeheer.nl
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 51432846

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, 
opdrachten en overeenkomsten van Incassobeheer.nl, handelsnaam van 
SkillSource BV. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Incassobeheer.nl 
en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk 
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt 
zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Incassobeheer.nl 
en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, 
tenzij met schriftelijke toestemming van Incassobeheer.nl;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de 
wederpartij, worden door Incassobeheer.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen en door Incassobeheer.nl is bevestigd;

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
2.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen 
nadat de aanmelding bij Incassobeheer.nl is afgerond. De inhoud van de overeenkomst 
wordt bepaald door deze algemene voorwaarden;
2.2. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen 
op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks 
uitdrukkelijk aan Incassobeheer.nl ter kennis heeft gebracht en Incassobeheer.nl 
alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
2.3. Incassobeheer.nl zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de 
op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- 
en beroepsregels. Incassobeheer.nl verklaart tegenover de wederpartij de zorg 
te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
 mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk 
 resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen 
 (inspanningsverbintenis);
2.4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten minste twaalf 
maanden, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd, tenzij naar inhoud, 
aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen 
nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

Artikel 3. OPZEGGING OVEREENKOMST
Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk een (1) maand voor beëindiging 
van het jaarcontract schriftelijk (of per e-mail) door de wederpartij worden 
gedaan, mits een opzeggingstermijn van tenminste één maand in acht wordt genomen;

Artikel 4. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
4.1. Incassobeheer.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, 
zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de 
uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende 
rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen 
partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot 
faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij 
wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van 
wederpartij beslag wordt gelegd;
4.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien 
wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven 
dagen naar het oordeel van Incassobeheer.nl passende zekerheid heeft gesteld;
4.3. Voorts is Incassobeheer.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien 
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet 
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet mag worden verwacht;
4.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Incassobeheer.nl 
op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Incassobeheer.nl de nakoming 
van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en 
overeenkomst;
4.5. Incassobeheer.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4a. OPSCHORTING / BUITENGEBRUIKSTELLING
4a.1. Incassobeheer.nl heeft het recht de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te 
stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de 
overeenkomst een verplichting jegens Incassobeheer.nl niet nakomt, dan wel in 
strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
4a.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook 
tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
4a.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door 
Incassobeheer.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;
4a.4. De kosten van opheffing buitengebruikstelling komen voor rekening van de 
wederpartij;

Artikel 5. PRIJZEN
5.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Incassobeheer.nl in rekening brengt, 
zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de 
overeenkomst geldende prijzen exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende 
kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
5.2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging in 
één der prijsbepalende factoren voordoet, is Incassobeheer.nl gerechtigd de 
prijzen dienovereenkomstig aan te passen;

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige 
opschorting of verrekening;
6.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, 
ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden 
toegerekend:
6.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Incassobeheer.nl alsdan 
bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag 
vanaf de betreffende vervaldag;
6.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten 
verschuldigd van minimaal € 40,00 inclusief BTW, zulks afhankelijk van de hoogte 
van het openstaande bedrag;
6.5. Alle door Incassobeheer.nl gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, 
komen voor rekening van wederpartij;
6.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande 
posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij 
te dien aanzien anders;
6.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel 
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 7. UITVOERING OVEREENKOMST
7.1. Toegang tot de diensten van Incassobeheer.nl verkrijgt wederpartij door 
middel van vertrouwelijke inloggegevens;
7.2. Indien derden zich (onrechtmatig) toegang verschaffen tot het account van 
de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht direct na constatering hiervan 
Incassobeheer.nl op de hoogte te brengen. Incassobeheer.nl is nimmer aansprakelijk 
voor eventuele schade van de wederpartij als gevolg van ongeautoriseerd toegang;
7.3. De wederpartij is verplicht om Incassobeheer.nl onverwijld op de hoogte te 
stellen wanneer zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige 
gegevens van de wederpartij;
7.4. Incassobeheer.nl kan op elk moment onderhoud (laten) uitvoeren aan het 
netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening 
waardoor de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn;
7.5. De helpdesk verzorgt per e-mail en telefoon ondersteunende service aan 
de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan informatie, 
verstrekt door de medewerkers van de helpdesk;

Artikel 8 LICENTIE en INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de 
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten – daaronder 
begrepen maar niet beperkt – zoals software inclusief broncode, databases, 
analyses, ontwerpen, documentatie, rapportages alsmede voorbereidend materiaal 
berusten bij Incassobeheer.nl of diens licentiegevers;
8.2. De wederpartij verkrijgt de gebruikersrechten en bevoegdheden welke 
behoren bij de overeengekomen diensten. De door Incassobeheer.nl verstrekte 
diensten of producten mogen niet worden bewerkt, vereenvoudigd of gekopieerd, tenzij 
hiervoor expliciet toestemming is verleend;
8.3. Het is wederpartij niet toegestaan door Incassobeheer.nl aangebrachte merk- 
en herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming 
van Incassobeheer.nl;
8.4. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde, 
kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, van een boete van 
€ 25.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 9. RECLAME
9.1. Indien de door Incassobeheer.nl geleverde dienst niet voldoet aan de daaraan 
te stellen eisen, is de wederpartij verplicht dit direct na constatering schriftelijk 
of per e-mail te melden aan Incassobeheer.nl. Incassobeheer.nl is niet aansprakelijk 
voor de gevolgen zoals rekenfouten. Incassobeheer.nl zal een storing zo spoedig 
mogelijk opheffen. Incassobeheer.nl geeft geen garanties af over doorlooptijden;
9.2. Reclames m.b.t. de factuur en/of verrichtte werkzaamheden zoals online 
dienstverlening dienen binnen 8 dagen na ontvangst en/of voltooiing te worden 
ingediend (per e-mail). Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet 
meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving 
van de tekortkoming te bevatten, zodat Incassobeheer.nl in staat is adequaat te 
reageren. Incassobeheer.nl zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van 
de klacht schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel 
ongegronde bevindingen;
9.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de wederpartij de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren 
en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde dienst/werkzaamheden;
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
–  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Incassobeheer.nl (zowel financieel 
als anderszins) heeft voldaan.
– Indien aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn 
gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
– een hostingdienst, applicatie of website tijdelijk niet beschikbaar is door 
storting of (spoed) onderhoud;
9.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting 
van wederpartij niet op.
9.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt 
geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen 
rechten ontlenen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Incassobeheer.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg 
van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij 
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen 
uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en 
algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken 
hoofde dan ook, is uitgesloten;
10.2. Incassobeheer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens 
haar verstrekte adviezen;
10.3. De aansprakelijkheid van Incassobeheer.nl voor een beroepsfout waardoor de 
wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het 
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd 
euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van 
de door de assuradeur van Incassobeheer.nl in het voorkomende geval te verstrekken 
uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
10.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Incassobeheer.nl 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Incassobeheer.nl 
toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover 
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
10.5. Incassobeheer.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie;
10.6. Incassobeheer.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of 
teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de 
wederpartij;
10.7. De wederpartij vrijwaart Incassobeheer.nl tegen alle aanspraken van derden, 
welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De plicht 
van wederpartij tot vrijwaring van Incassobeheer.nl vervalt indien en voor zover 
de wederpartij aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare 
tekortkoming van Incassobeheer.nl;

Artikel 11. OVERMACHT
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien 
zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk 
verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Incassobeheer.nl geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor Incassobeheer.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Incassobeheer.nl worden daaronder begrepen;
11.3. Incassobeheer.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Incassobeheer.nl haar 
verplichtingen had moeten nakomen;
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is 
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij;
11.5. Voor zover Incassobeheer.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is Incassobeheer.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te 
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. GEHEIMHOUDING
12.1. Incassobeheer.nl is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – 
verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht 
zijn betrokken. Dit betreft alle aan Incassobeheer.nl verstrekte informatie, alsmede 
alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit 
alle door Incassobeheer.nl aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet 
schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien;
12.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie 
betreffende Incassobeheer.nl of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de 
overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn 
verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 13. PERSOONSGEGEVENS
13.1. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is 
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).
13.2. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze 
persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Incassobeheer.nl, waarbij de 
Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Incassobeheer.nl daarom 
als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
13.3. Dat de artikelen 13 tot en met 24 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 14. DOELEINDEN VAN VERWERKING
14.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst 
in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking 
zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten 
en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee 
redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
14.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals 
door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal 
Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard 
en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, 
en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, 
zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze 
Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
14.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens 
blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

Artikel 15. VERPLICHTINGEN VERWERKER
15.1. Ten aanzien van de in artikel 14 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen 
voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval 
begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
15.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, 
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
15.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De 
Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 16. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEVENS
16.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. 
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
16.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 17. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
17.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd 
binnen een geautomatiseerde omgeving.
17.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens 
onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke 
en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar 
niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, 
verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker 
zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker 
uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
17.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht 
tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet 
onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 18. BEVEILIGING
18.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, 
zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen 
van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking 
(zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
18.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicate met server (HTTPS/SSL).
18.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden 
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst 
ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, 
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het 
treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
18.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter 
beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste 
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk 
voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 19. MELDPLICHT
19.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 
33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging 
informeren.
19.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het 
nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen 
zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding 
in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 20. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
20.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of 
beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal 
Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal 
Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
20.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan 
Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 21. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
21.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt 
en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht 
jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan 
waarvoor zij deze heeft verkregen.
21.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, 
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien 
de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of 
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 22. AUDIT
22.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig 
is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze 
werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de 
Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 23. AANSPRAKELIJKHEID
23.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een 
reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding 
van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen 
voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de 
schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade 
zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
23.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  
(weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover 
betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
23.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder 
indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte 
schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde 
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door 
Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, 
verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
23.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en 
voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar 
bedrijfsleiding.
23.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid 
van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts 
indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, 
waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 
Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar 
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt 
gesteld adequaat te reageren.
23.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen 
Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele 
verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 24. DUUR EN BEËINDIGING
24.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Incassobeheer.nl 
is afgerond.
24.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende 
overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
24.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is 
beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die 
bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.
24.4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 25. PARTIELE NIETIGHEID 
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel 
rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de 
ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het
 door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht 
 mogelijk benadert.

Artikel 26. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
26.1. De vestigingsplaats van Incassobeheer.nl is de plaats waar wederpartij aan 
zijn verplichtingen jegens Incassobeheer.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen 
zich daartegen verzetten;
26.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Incassobeheer.nl is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing;
26.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en 
Incassobeheer.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan 
het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 27. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
27.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
27.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, 
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
27.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals 
die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.